Fresh Produce
Lá Bạc Hà - Mint 30gr

Lá Bạc Hà - Mint 30gr

Lá Hương Thảo - Rosemary 100gr

Lá Hương Thảo - Rosemary 100gr

Khoai Tây Hà Lan Đỏ - Red Dutch Potato 1kg

Khoai Tây Hà Lan Đỏ - Red Dutch Potato 1kg

Củ Cải Vàng - Parsnips 500gr

Củ Cải Vàng - Parsnips 500gr

Xà Lách - Romaine 500gr

Xà Lách - Romaine 500gr

Củ Cải Đỏ - Red Radish 350gr

Củ Cải Đỏ - Red Radish 350gr

Cải Xoắn - Curly Kale 1kg

Cải Xoắn - Curly Kale 1kg

Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr

Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr


.hidden { display: none; }