Butchery
Top Paddock Lamb Rack - Frenched - Cap On Bẹ Sườn Cừu Úc 1,200,000/kg

Top Paddock Lamb Rack - Frenched - Cap On Bẹ Sườn Cừu Úc 1,200,000/kg

1.200.000₫

Top Paddock Lamb Spare Ribs 695,000/kg

Top Paddock Lamb Spare Ribs 695,000/kg

695.000₫

Merri Valley Lamb T-Bone 495,000/kg

Merri Valley Lamb T-Bone 495,000/kg

495.000₫

Merri Valley Bone-in Lamb Leg 450,000/kg

Merri Valley Bone-in Lamb Leg 450,000/kg

450.000₫

Merri Valley Boneless Lamb Leg Đùi Cừu Không Xương 525,000/kg

Merri Valley Boneless Lamb Leg Đùi Cừu Không Xương 525,000/kg

525.000₫

Merri Valley Lamb Shank 385,000/kg

Merri Valley Lamb Shank 385,000/kg

385.000₫

Frozen Artisan Breakfast Sausage (250-375gr/pack)

Frozen Artisan Breakfast Sausage (250-375gr/pack)

From 125.000₫

Frozen Toulouse Pork Sausage (500-600gr/pack)

Frozen Toulouse Pork Sausage (500-600gr/pack)

300.000₫

Frozen Spicy Italian Pork Sausage (500-600gr/pack)
Sold Out

Frozen Spicy Italian Pork Sausage (500-600gr/pack)

300.000₫

Frozen Onion Confit Pork Sausage (500-600gr/pack)
Sold Out

Frozen Onion Confit Pork Sausage (500-600gr/pack)

300.000₫

Frozen Forrest Mushroom & Truffle Pork Sausage (330-360gr/pack)

Frozen Forrest Mushroom & Truffle Pork Sausage (330-360gr/pack)

180.000₫

Frozen Merguez Lamb Sausage (250-325gr/pack)

Frozen Merguez Lamb Sausage (250-325gr/pack)

245.000₫